Regulaminy

Regulamin treningów indywidualnych online

1. Opieka treningowa online nad Klientem prowadzona jest przez certyfikowanego Trenera personalnego Helenę Ignatowską (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Helena Ignatowska, zarejestrowaną przez Urząd Dzielnicy Bielany w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa, e-mail: kontakt@naladujbaterie.pl, NIP: 9512215530, REGON 382656670).

2. Warunkiem uczestnictwa we współpracy jest:

 • akceptacja regulaminu
 • wykupienie wybranego pakietu treningów wg. aktualnego cennika.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do treningu. W przypadku braku zaświadczenie lekarskiego Klient oświadcza, że podejmuje trening na własną odpowiedzialność.

 

3. Klient w wybranym pakiecie treningów otrzymuje opiekę trenerską w postaci motywacji, oceny sprawności, planu treningowego, dostępu do filmów instruktażowych z ćwiczeniami, analizy wyników, porad i konsultacji.

4. Klient wykonuje treningi samodzielnie w Klubie Fitness, w domu lub na świeżym powietrzu.

5. Plan treningowy online rozpisywany jest na 4 tygodnie.

6. Klient po dokonaniu zakupu otrzymuje drogą mailową formularz zgłoszeniowy do wypełnienia, który następnie odsyła do Trenera wg. podanych instrukcji. Następnie Trener w oparciu o otrzymane informacje ustala plan treningowy i w ciągu 7 dni kalendarzowych przesyła go do Klienta drogą mailową w formie dokumentu pdf z dokładnymi opisami ćwiczeń.

7. Klient otrzymuje dostęp do platformy wideo, zawierającej filmy prezentujące technikę wykonania ćwiczeń.

8. Opłatę za treningi Klient zobowiązany jest uiścić z góry przy zakupie wybranego pakietu, w terminie 7 dni kalendarzowych, za pomocą dostępnych form płatności: BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy, przelew tradycyjny na podany numer konta. Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A. W celu zapłaty Klient może skorzystać również z serwisu PayPal.

9. Po każdym tygodniu treningowym Klient przesyła Trenerowi raport z wykonanych treningów w celu monitorowania efektów ćwiczeń.

10. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową od Trenera i od Klienta, są poufne.

11. W razie wątpliwości i pytań Klient ma stały kontakt z Trenerem, wszelkie pytania może zadawać na dedykowanym forum, kierować je na maila lub umówić się na rozmowę telefoniczną/wideo rozmowę przez Skype.

12. Trenujący powinien na bieżąco informować Trenera o każdych problemach fizycznych, mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie o dolegliwościach, które pojawiają się w trakcie trwania treningu.

13. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

14. W celu zgłoszenia reklamacji, Klient proszony jest o przesłanie takiej informacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@naladujbaterie.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa, z podaniem przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, a informacja zwrotna zostanie przesłana pod wskazany przez Klienta adres.

15. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Decyzję o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@naladujbaterie.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa. Skutkiem odstąpienia od umowy jest całkowity zwrot kosztów poniesionych przez Klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta. W przypadku gdy usługi trenereskie zaczną być świadczone przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienia od umowy.

16. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem, a Klientem.

 

 

Regulamin kursów i programów online

1. Podmiotem udostępniającym kursy i programy jest certyfikowany Trener personalny Helena Ignatowska (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Helena Ignatowska, zarejestrowaną przez Urząd Dzielnicy Bielany w Warszawie. Adres do korespondencji: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa, e-mail: kontakt@naladujbaterie.pl, NIP: 9512215530, REGON 382656670).

2. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest:

 • akceptacja regulaminu kursów i programów online.
 • wykupienie wybranego kursu lub programu wg. aktualnego cennika.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do treningu.
 • Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z kursu lub programu.
 • żadna porada przedstawiona w kursie i programie nie jest poradą medyczną i Klient stosuje się do nich na własną odpowiedzialność.

 

3. Klient po dokonaniu zakupu otrzymuje drogą mailową potwierdzenie zakupu danego kursu lub programu online, natomiast dane do logowania do strony z kursami i programami www.kursydlamam.pl zostają przesłane po zaksięgowaniu wpłaty na koncie.

4. Kurs jest dostępny w systemie online.

5. Dostęp do kursu online ważny jest przez rok od daty zakupu.

6. Klient nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.

7. W przypadku naruszenia Regulaminu, Klient może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe.

8. Opłatę za kurs online Klient zobowiązany jest uiścić z góry przy zakupie wybranego pakietu, w terminie 7 dni kalendarzowych, za pomocą dostępnych form płatności: BLIK, Pay by link, Szybkie przelewy, przelew tradycyjny na podany numer konta. Podmiotem obsługującym płatności online jest Blue Media S.A. Klient może skorzystać również z serwisu PayPal.

9. Wszelkie informacje, które przekazywane są drogą mailową od Trenera i od Klienta, są poufne.

10. W razie wątpliwości i pytań Klient ma stały kontakt z Trenerem, wszelkie pytania może kierować na maila lub umówić się na rozmowę telefoniczną/wideo rozmowę przez Skype.

11. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Klienta podczas treningu jest on zobowiązany do przerwania treningów i skonsultowania się z lekarzem.

12. W celu zgłoszenia reklamacji, Klient proszony jest o przesłanie takiej informacji w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@naladujbaterie.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa, z podaniem przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, a informacja zwrotna zostanie przesłana pod wskazany przez Klienta adres.

13. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Decyzję o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@naladujbaterie.pl lub w formie pisemnej na adres: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa. Skutkiem odstąpienia od umowy jest całkowity zwrot kosztów poniesionych przez Klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta. W przypadku gdy usługa zacznie być świadczona przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienia od umowy. Po spełnieniu świadczenia przez Trenera, Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy.

14. Prawa autorskie do treści prezentowanych na stronie www.kursydlamam.pl posiada Trener. Korzystanie z nagrań wideo, prezentacji oraz dokumentów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.

15. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści znajdujących się na portalu www.kursydlamam.pl jest zabronione.

16. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem, a Klientem.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów o świadczenie usług trenerskich i drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Helena Ignatowska (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Helena Ignatowska, adres do korespondencji: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa NIP: 9512215530, REGON 382656670) informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Helena Ignatowska (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Helena Ignatowska, adres do korespondencji: ul. Łomiańska 19/7, 01-685 Warszawa NIP: 9512215530, REGON 382656670).
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 3. Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – niezwłocznie usunięte.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie trenerskich i drogą elektroniczną. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.