fbpx

Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego

Helena Ignatowska

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Regulamin dotyczy Sklepu internetowego Helena Ignatowska, ul Słodka 6A/1, 05-140 Serock NIP: 9512215530 REGON:382656670, https://program.naladujbaterie.pl/sklep/

 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów świadczenia usług drogą elektroniczną Helena Ignatowska, ul Słodka 6A/1, 05-140 Serock NIP: 9512215530 REGON:382656670, zwanym dalej Sprzedawcą, a także określa postępowanie reklamacyjne.

 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów jak i Przedsiębiorców oraz określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://program.naladujbaterie.pl/sklep/

 2. Sprzedawca Helena Ignatowska, ul Słodka 6A/1, 05-140 Serock NIP: 9512215530 REGON:382656670.

 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu i korzystający z jego funkcjonalności,

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Produkt – dostępny w Sklepie produkt będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 9. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiający dokonanie zakupu i dostawę Produktu.

 10. Operator płatności – System płatności:

– Payu ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań NIP: 779-23-08-495,

– Paypal PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  22-24 Boulavard Royal L-2449 Luksemburg, Numer w rejestrze handlowym: R.C.S. Luxembourg B 118 349 

 1. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 2. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie

 3. Formularz rejestracyjny – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta

 4. Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie i określający warunki Umowy zawartej na odległość, także dostawy i płatności

 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

 6. Rachunek bankowy sprzedawcy 57109018700000000110289252

§ 3

Produkty

 1. Sklep oferuje produkty cyfrowe, m.in.:

 • kursy online

 • programy treningowe online

 • wideo poradniki

 • konsultacje indywidualne online

2. Wysyłka produktów cyfrowych następuje drogą elektroniczną do 24h od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy na adres mailowy podany w formularzu zamówienia.

§ 4

Kontakt ze Sklepem

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@naladujbaterie.pl

§ 5

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania zamówień na Produkty, niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub brakiem kompatybilności Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu. O planowanej przerwie Klienci zostaną powiadomieni na stronie Sklepu.

§ 6

Ceny w Sklepie

 1. Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto.

 2. Całkowita kwota płacona przez Klienta obejmuje cenę Produktu oraz koszt dostawy (w przypadku produktów fizycznych). O wysokości wszystkich kosztów Klient zostaje poinformowany w momencie przystąpienia do umowy sprzedaży i wypełnienia formularza zamówienia.

§ 7

Umowa Sprzedaży

 1. W celu zakupu produktu, Klient wykonuje następujące czynności:

  1. dodaje Produkt do koszyka, klikając przycisk “Dodaj do koszyka”,

  2. z widoku koszyka, klika w przycisk “Przejdź do płatności“,

  3. wypełnia Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając sposób płatności,

  4. akceptuje warunki Regulaminu,

  5. klika w przycisk “Kupuję i płacę”.

  6. po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę” Klient wybiera sposób płatności:

– po wybraniu płatności za pośrednictwem PayU, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

w przypadku wybraniu płatności przelewem bankowym na stronie PayU Klient zostaje przekierowany do strony z danymi Sprzedawcy do przelewu. Aby płatność została uznana za skuteczną, musi zostać zaksięgowana na koncie Sprzedawcy. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

– po wybraniu płatności za pośrednictwem PayPal, Klient zostanie przeniesiony na stronę Operatora płatności w celu dokonania zapłaty za wybrane Produkty. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

 1. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a Sprzedawcą.

 2. Dostawa kupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie.

§ 8

Płatności

 1. Dostępne są następujące metody płatności:

 1. płatności elektroniczne PayU,

 2. płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy za pośrednictwem PayU,

 3. płatności elektroniczne PayPal.

 1. Wszystkie szczegóły dotyczące płatności są określone w formularzu zamówienia.

§ 9

Konto w Sklepie

 1. Z chwilą zamówienia automatycznie tworzy się konto Klienta w Sklepie. W ramach konta Klient ma dostęp do wykupionego Produktu.

 2. Aby złożyć zamówienie, niezbędne do zarejestrowania i utworzenia konta, należy wypełnić formularz zamówienia i podać: imię i nazwisko, adres e-mail.

 3. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji i informacje o utworzeniu konta na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.

 4. Pierwsze logowanie do konta odbywa się poprzez link zawarty w mailu, następnie Klient ustawia login i hasło do swojego konta.

 5. Aby zlikwidować konto należy skontaktować się ze sprzedawcą na adres podany w §4 niniejszego Regulaminu.

§ 10

Reklamacje

 1. Klient będący konsumentem oraz przedsiębiorca działający na prawach konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §4 Regulaminu. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.Reklamacja powinna zawierać zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi opłaty poniesione za Produkt.

§ 11

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 4. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12

Rozpatrywanie roszczeń

 1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z  umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie rozpatrywania roszczeń stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 3. Konsument oraz przedsiębiorca działający na prawach konsumenta mogą wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 13

Dane osobowe i pliki Cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.

FORMULARZ REKLAMACJI DO POBRANIA

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY DO POBRANIA

Regulamin serwisu Naładuj Baterie

Serwis Naładuj Baterie jest prowadzony przez Helenę Ignatowską, ul Słodka 6A/1, 05-140 Serock NIP: 9512215530 REGON:382656670.

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady zawierania Umowy oraz korzystania z Serwisu i stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Klient przed rejestracją w Serwisie powinien zapoznać się z Regulaminem. Klient rejestrując konto w Serwisie potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia w całości i bez zastrzeżeń. Oświadczenie to jest składane poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku zakupu Usługi.

 3. Administratorem danych osobowych jest Helena Ignatowska, ul Słodka 6A/1, 05-140 Serock NIP: 9512215530 REGON:382656670.

 4. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług za pośrednictwem Serwisu, w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://naladujbaterie.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2

 1. Opieka treningowa online nad Klientem świadczona jest przez certyfikowanego Trenera personalnego Helenę Ignatowską (prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Helena Ignatowska, ul Słodka 6A/1, 05-140 Serock NIP: 9512215530 REGON:382656670, e-mail: kontakt@naladujbaterie.pl).

 2. Serwis nie może być traktowany jako źródło wiedzy medycznej. Klient korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się konsultację stanu zdrowia z lekarzem.

§ 3

Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

 1. Serwis – serwis internetowy Naładuj Baterie należący do Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym https://program.naladujbaterie.pl/ który umożliwia Klientowi dostęp do materiałów audiowizualnych na zasadach określonych Umową,

 2. Sprzedawca Helena Ignatowska, ul Słodka 6A/1, 05-140 Serock NIP: 9512215530 REGON:382656670.

 3. Klient – każdy podmiot korzystający z serwisu i korzystający z jego funkcjonalności,

 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 5. Przedsiębiorca – Klient prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

 6. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 7. Umowa – umowa zawierana na odległość drogą elektroniczną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usługi VOD w Serwisie. Treść Umowy określają postanowienia Regulaminu; 

 8. Usługa – odpłatna audiowizualna usługa medialna, polegająca na dostarczaniu treści cyfrowych Klientowi w postaci materiału audiowizualnego. Użytkownik wybiera czas i miejsce, w którym ogląda materiały,

 9. Platforma – środowisko programistyczne spełniające określone w Regulaminie minimalne parametry techniczne i posiadające dostęp do Internetu, pozwalające na korzystanie z Serwisu;

 10. Cennik – aktualny cennik dostępny pod adresem:

https://program.naladujbaterie.pl/sklep/

§ 4

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest, aby Klient:

 1. posiadał dostęp do internetu

 2. korzystał z urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową

 3. posiadał dostęp do skrzynki poczty e-mail.

 1. W celu uzyskania dostępu do Serwisu Klient wybiera i opłaca odpowiedni pakiet oraz zakłada konto umożliwiające zalogowanie do Serwisu. Po dokonaniu opłaty za wybrany pakiet zostaje zawarta Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 2. Klient uzyskuje dostęp do serwisu po dokonaniu rejestracji. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania rejestracji na podany w formularzu rejestracji adres e-mail.

 3. Z chwilą rejestracji automatycznie tworzy się konto Klienta w Serwisie. W ramach konta Klient ma dostęp do wykupionej Usługi.

§ 5

  1. W ramach Serwisu dostępna jest możliwość zakupu abonamentu na Usługę w modelu subskrypcji.

  2. Subskrypcja oznacza sprzedaż Usługi w formie abonamentu na dostęp w określonych odstępach czasu, zgodnie z Cennikiem.

  3. Klient dokonuje wyboru rodzaju subskrypcji z listy dostępnych produktów i składa zamówienie

  4. Płatności za dostęp do Usługi można dokonać w sposób wybrany w momencie składania rejestracji w Serwisie. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

 1. Karta kedytowa

 2. PayPal.

 1. Płatność jest dokonana w momencie zaksięgowania kwoty na koncie Sprzedawcy.

 2. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje dostęp do Serwisu.

 3. Usługa jest świadczona od momentu zawarcia Umowy aż do:

 1. upływu okresu na jaki została wykupiona subskrypcja

 2. anulowania subskrypcji przez Klienta najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego

 3. braku środku na karcie płatniczej

 4. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu

 1. Anulowania subskrypcji można dokonać klikając w panelu:

https://program.naladujbaterie.pl/panel-kursanta/subscription/

§ 6

 1. Klient będący konsumentem oraz przedsiębiorca działający na prawach konsumenta ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej na adres podany w §4 Regulaminu. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do reklamacji stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.Reklamacja powinna zawierać zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu reklamacji do Sprzedawcy.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nowy Produkt nie pobierając dodatkowej opłaty. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi opłaty poniesione za Produkt.

§ 7

 1. Klient będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,

 4. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy pisemnie pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §1 Regulaminu przed upływem terminu podanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8

 1. Sprzedawca zgadza się na rozwiązanie ewentualnych sporów wynikających z  umów zawartych na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony umowy.

 2. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie rozpatrywania roszczeń stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 3. Konsument oraz przedsiębiorca działający na prawach konsumenta mogą wybrać między innymi, następujące pozasądowe sposoby rozwiązania sporu ze Sprzedawcą:

  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  3. skorzystanie z bezpłatnej pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 8

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w na stronie.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie.

 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeks cywilny; ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawa o prawach konsumenta i inne.

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG TRENERSKICH – OPIEKA TRENERSKA

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG TRENERSKICH – KONSULTACJA TRENINGOWA